CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH

25B - Lê Ninh - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

Công ty CP Thông tin tín hiệu ĐS Vinh huấn luyện kỹ thuật ATVSLĐ

Tại thành phố Vinh, chuyên môn, Công đoàn Công ty CP Thông tin tín hiệu ĐS Vinh đã phối hợp Phân hiệ...

Lễ ra quân đầu năm 2020

        Trong không khí sắc xuân rộn ràng, mừng Xuân Canh Tý, ngày 30/01/2020 ( ...

Quyết định bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ

      Trong hai ngày 26/02 và 02/3/2020, Công ty Cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt...

Hưởng ứng tuần lễ Áo dài

        Nhằm tôn vinh và khẳng định giá trị Áo dàitrong đời sống xã hội, khơi dậ...

Ngày hội hiến máu tình nguyện

Phong trào “Hiến máu nhân đạo” đang dần trở thành lối sống hết sức cao đẹp của người Việt Nam, được&...

 • Công ty CP Thông tin tín hiệu ĐS Vinh huấn luyện kỹ thuật ATVSLĐ

  Thứ ba, 16 Tháng 7 2019 09:15
 • Lễ ra quân đầu năm 2020

  Thứ năm, 30 Tháng 1 2020 00:00
 • Quyết định bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ

  Thứ hai, 02 Tháng 3 2020 16:01
 • Hưởng ứng tuần lễ Áo dài

  Thứ sáu, 06 Tháng 3 2020 10:48
 • Ngày hội hiến máu tình nguyện

  Thứ ba, 10 Tháng 3 2020 14:37
CÔNG TY CỔ PHẦN TTTH
ĐƯỜNG SẮT VINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 180/TB-VISITEC

Nghệ An, ngày 27 tháng 03 năm 2020

   

THÔNG BÁO

(Về lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi:    Quý cổ đông công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Vinh

Căn cứ Bộ luật doanh nghiệp;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công tycổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Vinh;

Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty về việc thông nhất thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2020 và các nội dung liên quan;

Chúng tôi xin thông báo đến Quý cổ đông về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2020

- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 28/04/2020.

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Vinh, Số 25B, Lê Ninh, phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua các nội dung sau:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

+ Nội dung khác thuc thm quyn Đại hi đồng cổ đông.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT (b/c);

- Giám đốc;

- Ban kiểm soát;

- Website công ty;

- Lưu: VT, P. TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Hải Anh

Video

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Thông tin chung


 • Giới thiệu
 • Sản xuất
 • Kinh doanh

Visitec


 • Thông tin
 • Tín hiệu
 • Đường sắt

Theo dõi chúng tôi


 •   Công ty cổ phần thông tin tín hiệu ĐS Vinh