VISITEC

Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Vinh

Tháng: Tháng Mười Hai 2023

Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty

Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty ( kèm văn bản) 42 QĐ ô Cường miễn nhiệm Cvu PGĐCty

Posted on