VISITEC

Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Vinh

Tháng: Tháng Tư 2023

Thông báo mời họp đại hội cổ đông năm 2023

Công ty CP TTTH ĐS Vinh thông báo mời các quý cổ đông về họp đại hội cổ đông năm 2023. Kèm theo giấy mời sau: 15 TB mời họp ĐHĐCĐ TN 2023 15.2 Giấy UQ dự họp ĐHĐCĐ 2023…

Posted on