VISITEC

Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Vinh

Quan hệ cổ đông

Thông báo họp đại hội đồng cổ đông năm 2024

Thông báo họp đại hội đồng cổ đông Công ty CP TTTH ĐS Vinh Thông báo họp cổ đông:   25 TB mời họp ĐHĐCĐ TN 2024 2.Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2023:05 BC HĐ kiểm soát năm…

Posted on

Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty

Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty ( kèm văn bản) 42 QĐ ô Cường miễn nhiệm Cvu PGĐCty

Posted on

Công ty CP TTTH ĐS Vinh thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022

Ngày 28/8/2023 Công ty CP TTTH ĐS Vinh đã ra nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2022, chi tiết xem file đính kèm 36 TB vv chi trả tiền cổ tức 2022 34 NQ vv chi trả…

Posted on

Thông báo mời họp đại hội cổ đông năm 2023

Công ty CP TTTH ĐS Vinh thông báo mời các quý cổ đông về họp đại hội cổ đông năm 2023. Kèm theo giấy mời sau: 15 TB mời họp ĐHĐCĐ TN 2023 15.2 Giấy UQ dự họp ĐHĐCĐ 2023…

Posted on
Quan hệ cổ đông

Thông báo chi trả cổ tức năm 2022

Thông báo chi trả cổ tưc năm 2021(Kèm đường link) 34 TB vv chi tra co tuc 2021

Posted on